📍 ул. Цар Иван Асен II, сграда 2, вх. 3, ет. 1, ап. 18

Трябва ли да сменяте партидите, след като купите или наследите имот?

Отпадна задължението да декларирате придобитото недвижимо имущество в съответната община!

Голяма част от купувачите на имоти приемат изповядването на сделката като края на всички ангажименти, с които е обвързано придобиването на жилище – особено тези, които купуват имот за първи път. Ако ви предстои покупката на ново жилище, е добре да се запознаете с процедурите след придобиване на собствеността и да се уверите, че сте уведомили съответните дружества за настъпилата промяна.

Деклариране на имота

Като нов собственик на недвижимо имущество една от първите ви задачи е декларирането му пред общината за облагане с годишен данък. Независимо дали сте закупили жилище, придобили сте го по наследство или сте го получили чрез дарение, декларирането на имота за новата му собственост е от задължителен характер.

Законът за местните данъци и такси /ЗМДТ/ урежда правилата, които се отнасят до облагането с данък на недвижими имоти – това включва не само имоти, придобити при покупко-продажба, но и такива по наследство, чрез дарение и по безвъзмезден начин, независимо от това какъв тип е жилището и коя е годината на строителство. До 01.01.2019 г. бе задължително декларирането да се осъществи в двумесечен срок от изповядването и вписването на сделката в Агенцията по вписванията и да се подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък – от всеки, в това число и от юридическите лица.

 

От 01.01.2019 г. обаче отпадна задължението за лицата да декларират придобитото недвижимо имущество в съответната община, като отговорник за извършването на процедурата към тази дата е нотариусът. Негово задължение е да изпрати към общината информация за извършеното прехвърляне на правото на собственост в 7-дневен срок от сключването на сделката, за да бъде определен и начислен данък върху имота. Това не само отнема от новия собственик отговорността за предаването на декларацията, но и му гарантира сигурност, че при попълването няма да бъдат допуснати грешки, а срокът за входиране няма да бъде изпуснат. Ако обаче имотът не е бил деклариран преди 01.01.2019 г., продавачът /настоящият собственик/ следва да го направи чрез подаване на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ, като в този случай собственикът на имота ще бъде санкциониран и ще трябва да заплати дължимите за имота данъци за последните 5 години.

Нотариусите имат отговорността да изпращат информация към общинската администрация, а Службите по вписванията да уведомяват съответната община в 7-дневен срок за прехвърлените, изменените, учредените или прекратените вещни права върху недвижими собствености. В едномесечен срок от получаване на уведомлението от Службата по вписванията, служителят в общинската администрация определя годишния данък върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, и уведомява данъчно задължените лица.

Важно е да се отбележи, че при новопостроените жилищни сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък. Необходимите за определяне на данъка в новопостроени сгради или на самостоятелни обекти в тях данни се предоставят от възложителя на строежа, в двумесечен срок след подписан Акт 14, т.е. след завършването на сградата в груб строеж.

Ако става въпрос за наследени по завещание или по закон имущества, то те се облагат с данък върху наследствата. При откриване на наследство наследниците по закон или по завещание, или заветниците, или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация. Тя се входира в общината по последното местожителство на наследодателя.
Данъчни облекчения според ЗМДТ

Законът за местни данъци и такси /ЗМДТ/ предвижда определени облекчения при определянето на данък в два случая. Първото облекчение се отнася до имот, който се явява основно жилище. В този случай на задълженото лице се полага правото от 50% намаление от размера на данъка. Във втория случай данъчно облекчение се прилага за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност между 50% и 100%. В тази ситуация намалението на данъка е в размер от 75%, като ако бъде платен до 30 април, се ползва допълнителна отстъпка от 5%.

Прехвърляне на партидите за режийни услуги

Едно от първите неща, които следва да направите след покупката на жилище от предишен собственик, е да прехвърлите всички партиди за режийни услуги на ваше име. Така си гарантирате спокойствие по отношение на това, че няма да ви се налага да покривате възможни неплатени битови сметки на предходните собственици.

Електроенергия 
За да бъде възможна пререгистрацията на битов потребител към енергодружеството , е необходимо да се уверите, че всички стари задължения са платени и покрити. В случай че всичко е наред, можете да пристъпите към пререгистриране, което се извършва в център на дружеството и за което е необходимо да подадете документи. Това са заявление-бланка, която ще получите и попълните на място, клиентски номер /ИТН на клиента/, документа ви за самоличност, както и този на лицето, което прехвърля партидата. Разбира се, необходимо е да представите и документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – такъв, например, е нотариалният акт.

Софийска вода

При промяна в собствеността на имота е необходимо да уведомите и Софийска вода за настъпилата промяна. Това може да се извърши както от новия собственик на имуществото, така и от предходния. За целта трябва да се обърнете към един от центровете за обслужване на клиенти на Софийска вода в срок от до 30 дни от датата на промяна на собствеността на жилището. Разбира се, и тази процедура изисква предварителна подготовка на документация, като в този случай трябва да представите клиентски номер към Софийска вода на предишния собственик и актуален отчет на водомерите на имота и документ за собственост на имота (нотариален акт или удостоверение за наследници). На място от вас ще изискат да попълните заявление. След подаването на всички тези документи процедурата се счита за приключена.

Топлофикация София

Според Общите условия на за продажба на топлинна енергия за битови нужди от Топлофикация София, новият собственик е задължен да уведоми дружеството за настъпилата в собствеността промяна в срок от до 30 дни от датата на промяна на притежанието. Това се случва след като се обърнете към Търговския отдел на обслужващия район и при предоставянето на необходимата за тази цел документация. Тя включва попълването на заявление по образец, което можете да откриете и изтеглите от Интернет страницата на дружеството, както и с представяне на копие от нотариалния акт и нотариално заверен споразумителен протокол за уреждане на годишната изравнителна сметка. По-подробна информация можете да получите като се свържете с клона в съответния район, обслужващ имота. Там  ще се извърши и смяната на партидата, а услугата е безплатна.

Автор: pariteni.bg

Снимки: pariteni.bg

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Още новини

Покупка на жилище или живот под наем?

Покупка на жилище или живот под наем! Въпреки покачването на лихвените нива в икономиките в световен мащаб, лихвите по кредити за физически лица в България

Сравни обяви

Сравни
Кондекс ЕООД

ул.“Околовръстен път“ №87, ПК 1407 София

condex@condex.bg

02 958 23 96

Фирма КОНДЕКС ЕООД е създадена през 1993 година с основна дейност пълен
инженеринг в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Фирмата
извършва проучване, проектиране, доставка, монтаж и сервиз, гаранционна и
извънгаранционна поддръжка на инсталациите и е сред водещите специализирани
фирми в сферата на климатизацията на Българския пазар.

Основен принцип, от който се ръководим в нашата дейност, е качествено изпълнение
с качествени съоръжения. Целта ни е намиране на най-оптималното, съвременно и
ценовоефективно техническо решение, според индивидуалните изисквания на
клиента за всяка една сграда, офис, магазин, жилище или предприятие. КОНДЕКС
ЕООД успешно се е доказала и като един от най-надеждните партньори в България за
прецизна, надеждна и иновативна климатизация в сферата на Информационните и
Комуникационни Технологии.
Високото ниво на обслужване, професионализмът и лоялността са в основата на
доверието и дългосрочните взаимоотношения, които сме изградили с нашите клиенти
и партньори.

Във фирмата работят над 30 квалифицирани специалисти. Обособени са Търговски,
Технически, Проектантски, Логистичен отдел, Монтажни екипи, Сервизна и Складова
база.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани инженерни кадри и техници,
специализирали в учебните центрове на производителите. Фирма КОНДЕКС ЕООД
предлага монтаж в кратки срокове. Има изградена собствена сервизна мрежа в
страната и е в състояние да осигури 24-часов сервиз, както и реакция до 6 часа, в
случай на авария.

Политика на КОНДЕКС ЕООД е да работи с доказани лоялни и висококвалифицирани
фирми и партньори, предоставяйки на своите клиенти професионално обслужване
във всички точки на страната. Има създадени регионални центрове в по-големите
градове, както и добре организирана дистрибуторска мрежа в цялата страна.

От началото на 2007 година фирмата разполага със собствена складова база с удобно
местоположение в близост до гр. София. Това позволява поддържането на постоянни
складови наличности, както и по-бърза и надежна доставка.

Обзавеждане за баня GAUDI DS

ул.“Ралевица“ №94, ПК 1000 София

info@gaudi-ds.com

0877 000 267

“Gaudi DS” е ориентирана основно към клиента, работим най-вече в негова услуга, в условия на силно динамичен и конкурентен пазар. Знаем, че създаването на ново жилище е дейност, в която всички ние влагаме своите виждания, идеи и мечти – за това персонализираме обслужването към всеки един клиент – според неговите желания и възможности. В същото време сме отворени към по-крупните инвеститори и сме в състояне да предложим оптимален вариант качество/цена. В стремежа си да задоволим всички вкусове разполагаме с богата гама от керамични плочи и продукти за баня – гранитогрес, фаянс, теракота, смесители, душ кабини, вани.

Заповядайте в нашия магазин, споделете вашите идеи и нека заедно реализираме вашия проект – стилна и практична баня с испански фаянс, просторен хол с полиран гранитогрес или пък уютен дом с гранитогрес тип паркет.

Ние се целим да постигнем най-доброто обслужане на клиенти, отлични цени и бързи доставки. Работим с най-реномирани фабрики в този бранш – Peronda, TAU, Fanal, STN, Keros, Pamesa, Hansa, Grohe, Hansgrohe, Geberit.

Така също ние отделяме много време, за да Ви предложим най-добрите оферти. Така Вие, нашите клиенти, може да се възползвате от най-доброто на пазара за бани, гранитогрес, смесители и продукти за банята.

Гауди Ди Ес стартира и online търгoвия с продукти за банята – разгледайте онлайн офертите за смесители, санитарен фаянс и се възползвайте и промоционалните отстъпки при поръчка онлайн.

Мебели GALA Collezione

ул.“Бистришко шосе“ №1, ПК 1000 София

 office@gala.bg

0878 755 639

Ние сме полска фабрика, която преди 14 години започва да произвежда мебели за почивка в местността Лиши Огон в близост до град Бидгошч – регион известен със своите традиции в мебелния бранш. В момента за нас работят около 600 служители, в това число от региона на градовете Тухола и Гниевково, в куявско-поморската област, където през последните години бяха създадени два наши завода. Ние сме един от най-големите производители на тапицирани мебели в Полша. Нашата специалност са мебелните комплекти, тапицирани с висококачествена кожа, внасяна от най-добрите производители на кожи в Италия и Бразилия. Имайки предвид разнообразните нужди на нашите клиенти, разработихме три продуктови линии Gala – Collezione, Primo и Sweet Sit. Нашата амбиция е да създаваме красиви, функционални и разнообразни мебели. В процеса на производство, само рязането и шиенето се правят на машина, а всички останали дейности се извършват ръчно. Стремим се да отговаряме максимално гъвкаво на предпочитанията нашите клиенти, като предлагаме богат избор, както на цветове, така и на дамаски. Надяваме се, че нашите мебели допринасят са създаването на индивидуалния характер на дома и са централно място на срещите на неговите обитатели и гости. Домовете са различни, каквито са и техните собственици, но едно остава същото – връщаме се в тях, за да си починем.

Нашата амбиция е да създаваме красиви, функционални и разнообразни мебели. Gala Collezione е носител на многобройни награди! Всеки ден от фабриката излизат 150 комплекта мебели. Нашите дивани вече са част от над 200 000 полски домове.

Мебели Виденов

 info@videnov.bg

0700 8 90 92

Videnov.bg е един от най-големите онлайн магазини за мебели в България. С над 2077 продукта можете да намерите в един миг вдъхновение за вашия интериор. Обзавеждане с мебели и аксесоари за дома с най-доброто качество и стила, който ви харесва. Цени без конкуренция и качествени материали. В онлайн магазина можете да купувате по всяко време на деня или нощта. Тук можете да се насладите на спокойствието да пазарувате, защитени и сигурни за неприкосновеността на личния ви живот. Тук купувате сигурни мебели – тествани за качество на материалите и обкова си. Дори и най – взискателните клиенти ще се убедят в това подсигурени от правилото за правото на връщане на закупената стока в рамките на 30 дни.

Пощенска банка

ул. „Околовръстен път“ №260, Офис парк Пощенска банка, ПК 1766 София

complaints@postbank.bg

0700 18 555

Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД, e петата по активи банка на българския пазар – модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти. Пощенска банка е лидер на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищно кредитиране и спестовни продукти, както и по отношение на факторинг услуги за корпоративни клиенти, инвестиционно банкиране и попечителски услуги за местни и чуждестранни институционални клиенти.

Пощенска банка има успешно 24-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Към септември 2014 г. депозитите на гражданите и фирмите в банката възлизат на 5 млрд. лева, отбелязвайки ръст от близо 15% спрямо година по-рано. И през 2014 г. Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) препотвърди дългосрочния рейтинг на финансова сила на Пощенска банка на BB+, краткосрочен рейтинг В и стабилна перспектива.

Пощенска банка е член на „Юробанк Груп“ – европейска банкова организация с общи активи от €75,5 млрд. евро. След успешното финализиране на увеличението на капитала с 2 864 млн. евро през май 2014 г., 64.6% от акциите на банката са собственост на институционални и индивидуални акционери, сред които световните канадски и американски инвестиционни фондове “Fairfax Financial Holdings Limited”, “Mackenzie Financial Corporation”, “Capital Group Companies, Inc.” и други.

Обзавеждане за баня GAUDI DS

ул.“Околовръстен път“ №87, ПК 1407 София

condex@condex.bg

02 958 23 96

Фирма КОНДЕКС ЕООД е създадена през 1993 година с основна дейност пълен
инженеринг в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Фирмата
извършва проучване, проектиране, доставка, монтаж и сервиз, гаранционна и
извънгаранционна поддръжка на инсталациите и е сред водещите специализирани
фирми в сферата на климатизацията на Българския пазар.

Основен принцип, от който се ръководим в нашата дейност, е качествено изпълнение
с качествени съоръжения. Целта ни е намиране на най-оптималното, съвременно и
ценовоефективно техническо решение, според индивидуалните изисквания на
клиента за всяка една сграда, офис, магазин, жилище или предприятие. КОНДЕКС
ЕООД успешно се е доказала и като един от най-надеждните партньори в България за
прецизна, надеждна и иновативна климатизация в сферата на Информационните и
Комуникационни Технологии.
Високото ниво на обслужване, професионализмът и лоялността са в основата на
доверието и дългосрочните взаимоотношения, които сме изградили с нашите клиенти
и партньори.

Във фирмата работят над 30 квалифицирани специалисти. Обособени са Търговски,
Технически, Проектантски, Логистичен отдел, Монтажни екипи, Сервизна и Складова
база.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани инженерни кадри и техници,
специализирали в учебните центрове на производителите. Фирма КОНДЕКС ЕООД
предлага монтаж в кратки срокове. Има изградена собствена сервизна мрежа в
страната и е в състояние да осигури 24-часов сервиз, както и реакция до 6 часа, в
случай на авария.

Политика на КОНДЕКС ЕООД е да работи с доказани лоялни и висококвалифицирани
фирми и партньори, предоставяйки на своите клиенти професионално обслужване
във всички точки на страната. Има създадени регионални центрове в по-големите
градове, както и добре организирана дистрибуторска мрежа в цялата страна.

От началото на 2007 година фирмата разполага със собствена складова база с удобно
местоположение в близост до гр. София. Това позволява поддържането на постоянни
складови наличности, както и по-бърза и надежна доставка.

UniCredit Bulbank
пл. „Света Неделя“ №7, ПК 1000 София
ccm@unicreditgroup.bg
0700 1 84 84

Булбанк е учредена като Българска външнотърговска банка (БВБ) през 1964г,
със 100% държавно участие, със седалище в София, основен капитал 40
милиона лева и предмет на дейност – международни търговски разплащания
и финанси.
Първоначално Банката се помещава в сградата на БНБ.

През 2015г. е отличена с награди за:

* Най-добра банка попечител за 2015 г. – списание Global Finance
* Награда за цялостна стратегия за развитие на безконтактните плащания –
Visa Европа
* Международният център на УниКредит Булбанк е най-доброто
„Иновативно бизнес пространство“ за 2015 г. – списание „Идеален дом“
* Най-добра банка в България за 2015 г. – списание Euromoney
* Най-добър банков продукт на 2014 г. за безконтактните карти V Pay
Contactless – списание b2b
* Най-добра банка в България – списание EMEA Finance
* Голям сребърен почетен знак за заслуги за Република Австрия на Левон
Хампарцумян – Федерален президент на Австрия Хайнц Фишер
* Дарител на годината за 2014 – фондация „Енчо Керязов“
* Най-добра банка в България за 2015 – списание Global Finance
* Най-добра банка за търговско финансиране в България на
международното финансово издание Global Finance
* Най-добра банка за търговско финансиране в България – списание
Euromoney