📍 ул. Цар Иван Асен II, сграда 2, вх. 3, ет. 1, ап. 18

Как да получите обезщетение при авария вкъщи?

Запазете състоянието на увреденото имущество, не се опитвайте да го ремонтирате!

Животът ни показва, че неприятни събития с дома се случват, и то нерядко – било то наводнение от проливни дъждове или от скъсана връзка на пералнята, счупени от градушка прозорци, опожарени стени и мебели заради късо съединение, увреден покрив заради бурен вятър и т.н. Именно в тези ситуации ясно си даваме сметка за смисъла и ползите от застраховката за дома. Тогава тя „влиза в действие“ и ни позволява бързо да възстановим загубите и продължим обичайния си начин на живот.

 

За да сте сигурни, че може да разчитате на застрахователната защита, е важно да знаете как да постъпите в случай на събитие и как да заведете претенция за обезщетение, обясняват експертите от Асоциация на българските застрахователи. Тази информация е налична в общите условия по полицата, като там са посочени конкретните условия и срокове. Но преди да „задвижите“ вашата застраховка, ви съветваме да се уверите, че настъпилото събитие е включено в покритите по нея рискове – просто вижте отново условията. Например, ако става въпрос за щета от земетресение, то този риск трябва да фигурира в покритието на полицата. В противен случай няма как да очаквате обезщетение.

Ето кои са основните 5 етапа, през които се преминава в случай на рисково събитие, за да получите обезщетение по полицата ви за дома:

1.            Уведомете своевременно вашия застраховател, а ако събитието го налага и съответните институции!

Ако естеството на събитието го изисква, незабавно трябва да уведомите компетентните органи – полиция, пожарна и други. Важно е също да вземете мерки за ограничаване на вредите, ако това е приложимо или възможно. Например, при наводнение от повреда на ВиК инсталация се опитайте да спрете водоподаването в имота, при пожар можете да се опитате да го потушите или ограничите, докато пристигнат пожарникарите.

Заедно с това максимално бързо трябва да уведомите застрахователя си за настъпването на рисковото събитие. Конкретните срокове са описани в  общите условия на полицата ви, като те могат да са различни при отделните компании. Най-често изискването е това да стане в рамките на 24 часа до 3-5 дни от настъпване на събитието, в зависимост от вида му. Например, при кражба обичайно условието е това да стане в рамките на 24 часа.

Запазете състоянието на увреденото имущество, не се опитвайте да го ремонтирате или възстановявате в предишния му вид, докато не бъде извършен оглед от застрахователя и евентуално от съответния компетентен орган.

2.            Заведете писмена претенция за обезщетение, като приложите всички необходими документи, свързани със събитието и вредите от него!

Ясно е, че за да получите обезщетение, трябва да отправите претенция към вашия застраховател. Тя е в писмен вид, като можете да я заведете в офис на компанията, да я изпратите по пощата с обратна разписка или да я пратите по мейл, посочен от вашия застраховател. Има компании, които предлагат възможност да заведете щетата онлайн чрез специален раздел в сайта им.

В претенцията опишете обстоятелствата, свързани с настъпването на събитието, както и вредите, причинени на имуществото ви в тази връзка. Изисква се също да предоставите пълни и точни данни за банковата сметка, по която да се преведе обезщетението. Следва да предоставите и документ за собственост. Някои компании не изискват такъв при по-малки щети – проверете дали това е валидно във вашия случай.

В зависимост от вида на събитието към претенцията се прилагат документи, с които се установяват обстоятелствата около него, както и нанесените вреди. Например, при пожар се изисква служебна бележка от служба за пожарна безопасност и защита на населението, при бури, градушки – от хидрометеорологична служба, при земетресение – сеизмологичен институт, при кражби, злоумишлени действия на трети лица – МВР, разследващи органи. Различни могат са документите, с които удостоверявате вредите от събитието – снимки, чертежи, експертизи, протоколи, списъци с липсващо имущество и т.н.

3.            Установяване и оценка на щетите!

Два са основните начини за оценка на нанесените по имота вреди – по документи и чрез оглед от вещи лица на застрахователя. Първият начин – по документи – обичайно се прилага при по-малки по размер щети, например под 1000 лв., и при писмено одобрение за това от страна на застрахователя. От вас се очаква да представите изрядни документи за извършени дейности по отстраняване на щетите, например фактури, стокови разписки и други. Застрахователят има право да провери извършените работи. Вторият начин – чрез оглед на място от вещи лица  – се прилага при по-значими щети и/или при специфични особености около възникналото събитие. Съставя се опис на констатираните щети, въз основа на който се изчислява дължимото обезщетение. Има и застрахователи, които дават опция за виртуален оглед – чрез смартфон или таблет.

4.            Определяне размера на обезщетението!

Смисълът на застраховката на дома е чрез обезщетението да го върнете в такова състояние, в каквото е бил преди рисковото събитие, а не да спечелите или значително подобрите състоянието на имота. Затова размерът на обезщетението отразява реално нанесените щети, така както са оценени от експертите на застрахователя. Те базират оценките си на обективни показатели и ползват общоприети справочници за цените в строителството. Ако имуществото ви е напълно унищожено в резултат на събитието, то тогава щетата е „тотална“. В този случай се изплаща обезщетение в размер на застрахователната сума по полицата.

При частична щета, обезщетението отразява реалните загуби, като върху размера му оказват влияние някои допълнителни фактори, сред които:

–              Лимит на отговорност по даден риск: Ако сте застраховали движимото си имущество на лимит от 5000 лв., то това е и максимумът, който може да получите, независимо, че изгорялата ви покъщнина, например, струва 20 000 лв.

–              Базата за формиране на обезщетението, съгласно условията по вашата полица: Основните варианти са два – на възстановителна стойност и на действителна стойност. Първият – на възстановителна стойност – най-общо означава, че се изплаща обезщетение в размер, достатъчен да възстановите увреденото или унищоженото имущество. При формиране на обезщетения на база „действителна стойност“ се отчита овехтяването на имуществото и в тази връзка сумата, която се изплаща, се намалява със съответния процент на овехтяване.

–              Наличие на условието „самоучастие“ по дадени рискове: То означава, че участвате с определена сума или до определен процент  в размера на обезщетението. Например, ако застрахователната сума по риска „земетресение“ по вашата полица е 50 000 лв., а самоучастието е 2%, т.е. 1 000 лв.  В случай на рисково събитие застрахователят ще поеме горницата над 1000 лв.

–              Наличие на условието „първи риск“: То означава, че застрахователят поема отговорност за обезщетяване в пълен размер на понесените загуби в резултат на първото застрахователно събитие през периода на застраховката, но в рамките на застрахователната сума. Например, наводнение от горния етаж причинява щети във Вашия апартамент на стойност 5 000 лв. Застрахователят ще плати това обезщетение в пълен размер, но ако в срока на полицата се случи друго събитие, следващото обезщетение няма да покрива в пълен размер щетите.

 

–              Наличие на подзастраховане, т.е. имотът е застрахован на сума, по-ниска от реалната му стойност. Обичайна практика е в застрахователните договори да фигурира законовото условие за пропорционално обезщетяване, т.е. обезщетението се определя според съотношението между застрахователната сума и реалната (действителна или възстановителна) стойност на имуществото. И в това има логика – вие плащате премия, по-ниска от необходимата за пълноценна защита и затова може получите пропорционално по-нисък размер на обезщетение. Например, домът ви струва 150 000 лв., а имуществената ви полица е за 75 000 лв. и сте платил съответната по-ниска премия. Случва се щета за 10 000 лв. Заради наличието на подзастраховане застрахователят е в правото си да не заплати пълния размер на щетата, а пропорционална част от нея.

Всички описани по-горе условия и фактори, влияещи върху размера на обезщетението, са описани в условията по вашата полица. Затова е наистина важно да се информирате за тях още, когато купувате застраховката. Тогава може да ги коригирате или промените, за да отговарят по-добре на нуждите и очакванията ви. Помощ и насоки може да получите от вашия застраховател.

5.            Изплащане на обезщетението

Застрахователното обезщетение се изплаща по банков път в срок до 15 работни дни, считано от датата на представяне на всички документи, необходими за установяване на събитието и размера на плащането.

Автор: pariteni.bg

Снимки: pariteni.bg

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Още новини

Покупка на жилище или живот под наем?

Покупка на жилище или живот под наем! Въпреки покачването на лихвените нива в икономиките в световен мащаб, лихвите по кредити за физически лица в България

Сравни обяви

Сравни
Кондекс ЕООД

ул.“Околовръстен път“ №87, ПК 1407 София

condex@condex.bg

02 958 23 96

Фирма КОНДЕКС ЕООД е създадена през 1993 година с основна дейност пълен
инженеринг в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Фирмата
извършва проучване, проектиране, доставка, монтаж и сервиз, гаранционна и
извънгаранционна поддръжка на инсталациите и е сред водещите специализирани
фирми в сферата на климатизацията на Българския пазар.

Основен принцип, от който се ръководим в нашата дейност, е качествено изпълнение
с качествени съоръжения. Целта ни е намиране на най-оптималното, съвременно и
ценовоефективно техническо решение, според индивидуалните изисквания на
клиента за всяка една сграда, офис, магазин, жилище или предприятие. КОНДЕКС
ЕООД успешно се е доказала и като един от най-надеждните партньори в България за
прецизна, надеждна и иновативна климатизация в сферата на Информационните и
Комуникационни Технологии.
Високото ниво на обслужване, професионализмът и лоялността са в основата на
доверието и дългосрочните взаимоотношения, които сме изградили с нашите клиенти
и партньори.

Във фирмата работят над 30 квалифицирани специалисти. Обособени са Търговски,
Технически, Проектантски, Логистичен отдел, Монтажни екипи, Сервизна и Складова
база.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани инженерни кадри и техници,
специализирали в учебните центрове на производителите. Фирма КОНДЕКС ЕООД
предлага монтаж в кратки срокове. Има изградена собствена сервизна мрежа в
страната и е в състояние да осигури 24-часов сервиз, както и реакция до 6 часа, в
случай на авария.

Политика на КОНДЕКС ЕООД е да работи с доказани лоялни и висококвалифицирани
фирми и партньори, предоставяйки на своите клиенти професионално обслужване
във всички точки на страната. Има създадени регионални центрове в по-големите
градове, както и добре организирана дистрибуторска мрежа в цялата страна.

От началото на 2007 година фирмата разполага със собствена складова база с удобно
местоположение в близост до гр. София. Това позволява поддържането на постоянни
складови наличности, както и по-бърза и надежна доставка.

Обзавеждане за баня GAUDI DS

ул.“Ралевица“ №94, ПК 1000 София

info@gaudi-ds.com

0877 000 267

“Gaudi DS” е ориентирана основно към клиента, работим най-вече в негова услуга, в условия на силно динамичен и конкурентен пазар. Знаем, че създаването на ново жилище е дейност, в която всички ние влагаме своите виждания, идеи и мечти – за това персонализираме обслужването към всеки един клиент – според неговите желания и възможности. В същото време сме отворени към по-крупните инвеститори и сме в състояне да предложим оптимален вариант качество/цена. В стремежа си да задоволим всички вкусове разполагаме с богата гама от керамични плочи и продукти за баня – гранитогрес, фаянс, теракота, смесители, душ кабини, вани.

Заповядайте в нашия магазин, споделете вашите идеи и нека заедно реализираме вашия проект – стилна и практична баня с испански фаянс, просторен хол с полиран гранитогрес или пък уютен дом с гранитогрес тип паркет.

Ние се целим да постигнем най-доброто обслужане на клиенти, отлични цени и бързи доставки. Работим с най-реномирани фабрики в този бранш – Peronda, TAU, Fanal, STN, Keros, Pamesa, Hansa, Grohe, Hansgrohe, Geberit.

Така също ние отделяме много време, за да Ви предложим най-добрите оферти. Така Вие, нашите клиенти, може да се възползвате от най-доброто на пазара за бани, гранитогрес, смесители и продукти за банята.

Гауди Ди Ес стартира и online търгoвия с продукти за банята – разгледайте онлайн офертите за смесители, санитарен фаянс и се възползвайте и промоционалните отстъпки при поръчка онлайн.

Мебели GALA Collezione

ул.“Бистришко шосе“ №1, ПК 1000 София

 office@gala.bg

0878 755 639

Ние сме полска фабрика, която преди 14 години започва да произвежда мебели за почивка в местността Лиши Огон в близост до град Бидгошч – регион известен със своите традиции в мебелния бранш. В момента за нас работят около 600 служители, в това число от региона на градовете Тухола и Гниевково, в куявско-поморската област, където през последните години бяха създадени два наши завода. Ние сме един от най-големите производители на тапицирани мебели в Полша. Нашата специалност са мебелните комплекти, тапицирани с висококачествена кожа, внасяна от най-добрите производители на кожи в Италия и Бразилия. Имайки предвид разнообразните нужди на нашите клиенти, разработихме три продуктови линии Gala – Collezione, Primo и Sweet Sit. Нашата амбиция е да създаваме красиви, функционални и разнообразни мебели. В процеса на производство, само рязането и шиенето се правят на машина, а всички останали дейности се извършват ръчно. Стремим се да отговаряме максимално гъвкаво на предпочитанията нашите клиенти, като предлагаме богат избор, както на цветове, така и на дамаски. Надяваме се, че нашите мебели допринасят са създаването на индивидуалния характер на дома и са централно място на срещите на неговите обитатели и гости. Домовете са различни, каквито са и техните собственици, но едно остава същото – връщаме се в тях, за да си починем.

Нашата амбиция е да създаваме красиви, функционални и разнообразни мебели. Gala Collezione е носител на многобройни награди! Всеки ден от фабриката излизат 150 комплекта мебели. Нашите дивани вече са част от над 200 000 полски домове.

Мебели Виденов

 info@videnov.bg

0700 8 90 92

Videnov.bg е един от най-големите онлайн магазини за мебели в България. С над 2077 продукта можете да намерите в един миг вдъхновение за вашия интериор. Обзавеждане с мебели и аксесоари за дома с най-доброто качество и стила, който ви харесва. Цени без конкуренция и качествени материали. В онлайн магазина можете да купувате по всяко време на деня или нощта. Тук можете да се насладите на спокойствието да пазарувате, защитени и сигурни за неприкосновеността на личния ви живот. Тук купувате сигурни мебели – тествани за качество на материалите и обкова си. Дори и най – взискателните клиенти ще се убедят в това подсигурени от правилото за правото на връщане на закупената стока в рамките на 30 дни.

Пощенска банка

ул. „Околовръстен път“ №260, Офис парк Пощенска банка, ПК 1766 София

complaints@postbank.bg

0700 18 555

Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД, e петата по активи банка на българския пазар – модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти. Пощенска банка е лидер на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищно кредитиране и спестовни продукти, както и по отношение на факторинг услуги за корпоративни клиенти, инвестиционно банкиране и попечителски услуги за местни и чуждестранни институционални клиенти.

Пощенска банка има успешно 24-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Към септември 2014 г. депозитите на гражданите и фирмите в банката възлизат на 5 млрд. лева, отбелязвайки ръст от близо 15% спрямо година по-рано. И през 2014 г. Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) препотвърди дългосрочния рейтинг на финансова сила на Пощенска банка на BB+, краткосрочен рейтинг В и стабилна перспектива.

Пощенска банка е член на „Юробанк Груп“ – европейска банкова организация с общи активи от €75,5 млрд. евро. След успешното финализиране на увеличението на капитала с 2 864 млн. евро през май 2014 г., 64.6% от акциите на банката са собственост на институционални и индивидуални акционери, сред които световните канадски и американски инвестиционни фондове “Fairfax Financial Holdings Limited”, “Mackenzie Financial Corporation”, “Capital Group Companies, Inc.” и други.

Обзавеждане за баня GAUDI DS

ул.“Околовръстен път“ №87, ПК 1407 София

condex@condex.bg

02 958 23 96

Фирма КОНДЕКС ЕООД е създадена през 1993 година с основна дейност пълен
инженеринг в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Фирмата
извършва проучване, проектиране, доставка, монтаж и сервиз, гаранционна и
извънгаранционна поддръжка на инсталациите и е сред водещите специализирани
фирми в сферата на климатизацията на Българския пазар.

Основен принцип, от който се ръководим в нашата дейност, е качествено изпълнение
с качествени съоръжения. Целта ни е намиране на най-оптималното, съвременно и
ценовоефективно техническо решение, според индивидуалните изисквания на
клиента за всяка една сграда, офис, магазин, жилище или предприятие. КОНДЕКС
ЕООД успешно се е доказала и като един от най-надеждните партньори в България за
прецизна, надеждна и иновативна климатизация в сферата на Информационните и
Комуникационни Технологии.
Високото ниво на обслужване, професионализмът и лоялността са в основата на
доверието и дългосрочните взаимоотношения, които сме изградили с нашите клиенти
и партньори.

Във фирмата работят над 30 квалифицирани специалисти. Обособени са Търговски,
Технически, Проектантски, Логистичен отдел, Монтажни екипи, Сервизна и Складова
база.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани инженерни кадри и техници,
специализирали в учебните центрове на производителите. Фирма КОНДЕКС ЕООД
предлага монтаж в кратки срокове. Има изградена собствена сервизна мрежа в
страната и е в състояние да осигури 24-часов сервиз, както и реакция до 6 часа, в
случай на авария.

Политика на КОНДЕКС ЕООД е да работи с доказани лоялни и висококвалифицирани
фирми и партньори, предоставяйки на своите клиенти професионално обслужване
във всички точки на страната. Има създадени регионални центрове в по-големите
градове, както и добре организирана дистрибуторска мрежа в цялата страна.

От началото на 2007 година фирмата разполага със собствена складова база с удобно
местоположение в близост до гр. София. Това позволява поддържането на постоянни
складови наличности, както и по-бърза и надежна доставка.

UniCredit Bulbank
пл. „Света Неделя“ №7, ПК 1000 София
ccm@unicreditgroup.bg
0700 1 84 84

Булбанк е учредена като Българска външнотърговска банка (БВБ) през 1964г,
със 100% държавно участие, със седалище в София, основен капитал 40
милиона лева и предмет на дейност – международни търговски разплащания
и финанси.
Първоначално Банката се помещава в сградата на БНБ.

През 2015г. е отличена с награди за:

* Най-добра банка попечител за 2015 г. – списание Global Finance
* Награда за цялостна стратегия за развитие на безконтактните плащания –
Visa Европа
* Международният център на УниКредит Булбанк е най-доброто
„Иновативно бизнес пространство“ за 2015 г. – списание „Идеален дом“
* Най-добра банка в България за 2015 г. – списание Euromoney
* Най-добър банков продукт на 2014 г. за безконтактните карти V Pay
Contactless – списание b2b
* Най-добра банка в България – списание EMEA Finance
* Голям сребърен почетен знак за заслуги за Република Австрия на Левон
Хампарцумян – Федерален президент на Австрия Хайнц Фишер
* Дарител на годината за 2014 – фондация „Енчо Керязов“
* Най-добра банка в България за 2015 – списание Global Finance
* Най-добра банка за търговско финансиране в България на
международното финансово издание Global Finance
* Най-добра банка за търговско финансиране в България – списание
Euromoney