Наемите на държавните имоти ще се определят на пазарен принцип

07/11/2019

Това предвижда проект за промени в правилните за прилагане на Закона за държавната собственост

Наемните цени на имоти, които са държавна собственост ще се определят на база оценка, извършена от независим оценител. Те ще отчитат условията на конкретния пазар и ще са съобразени с приетите по реда на Закона за независимите оценители стандарти за оценяване. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Досега наемната цена на помещения, предназначени за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване нуждите на населението или на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, както и на помещения, предоставени на международни организации, които се предоставят под наем без провеждане на търг, се определя в троен, съответно в петорен размер спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.

 

Определянето на първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - държавна собственост към настоящия момент също става спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели, като се дава възможност цената да бъде увеличена до 40 пъти в зависимост от реалните пазарни наемни цени за съответния район.

В проекта се предвижда още промяна в начина на предоставяне на държавните имоти.

Политическите сили, които отговарят на чл. 31 от Закона за политическите партии, вече няма да заплащат наем, а ще се учредява безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, за срок не по-дълъг от десет години.

В разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е записано изрично, че партиите не могат да използват държавния имот за извършване на икономическа дейност, нито да го отдават под наем или да го преотстъпват за ползване.

От партийното ръководство ще трябва да декларират, че разполагат с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имота. Партиите ще заплащат данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за имота, всички експлоатационни разходи, както и тези за текущи поправки и ремонти.

Политическите партии трябва да представят документ, от който да се вижда, че имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да я образуват.

Извънпарламентарните партии ще трябва да доказват, че на последните избори за народни представители са получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове.

При неплащане на разходите повече от три месеца, както и когато партията престане да отговаря на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии, договорът се прекратява, се позочва в законопроекта.

С промените в правилника за прилагане на Закона за държавната собственост се разписва подробно и редът за ползване на имоти – частна държавна собственост от синдикатите. При ползването на такива имоти синдикалните организации не могат да развиват в тях икономическа дейност, нито да ги отдават под наем или да ги преотстъпват за ползване.

Синдикатът, на който e предоставен за безвъзмездно ползване имот, също е длъжен да плаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за него, както и всички експлоатационни разходи и тези за текущи ремонти.

Проектът на постановление и докладът към него са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Портала за обществени консултации.

 

Автор: Investor.bg

Снимки:Investor.bg

Топ наеми

 • София, Белите Брези
 • Обзаведен
 • 880 ЛЕВА
 • София, Гоце Делчев
 • Необзаведен
 • 4577 ЛЕВА
 • София, Център
 • Обзаведен
 • 1300 ЛЕВА
 • София, Център
 • Обзаведен
 • 980 ЛЕВА